Các hàm xử lý file trong php

Trong phần trước, mình đã trình bày các hàm kiểm tra file có tồn tại, cũng như lấy những thông tin cần thiết của file trên server và quyền đọc, ghi và thực thi với file, ở phần này, mình sẽ giới thiệu về các… Read More

Kiểm tra file

Chào các bạn, bài đầu tiên trong chuyên đề này mình sẽ trình bày các hàm cơ bản để kiểm tra sự tồn tại của file, lấy thông tin file, loại file hay đường dẫn… Trước khi đọc, hay thao tác với file, mình cần… Read More

Định dạng thời gian

Sau khi đã lấy được thời gian hệ thống, hay chuyển đổi thời gian dạng string từ CSDL hay từ người dùng nhập vào. Để hiển thị ra đúng mong muốn chúng ta cần định dạng lại thời gian. Xem toàn bộ chuyên đề: Chuyên… Read More