Quản lý Pages trong WordPress

Sau khi tạo, đưa vào menu… Chúng ta có thể quản lý toàn bộ pages trong WordPres. Để quản lý pages, bạn vào Pages > All Pages. Phần này thương tự như trong quản lý Posts hay media. Xem thêm Sự khác nhau của Page… Read More